B9801: Lygtemand I

h=19 x b=13cm

teknik: akvarel

pris: kr 500