B9505: Carmen Quatro

h=100 x b=62cm

teknik: olie

pris: kr 2500