B9463: Carmencita

h=95 x b=54cm

teknik: olie

pris: kr 2500