B9429: Sunset

h=41 x b=58cm

teknik: olie

pris: kr 1800