B9423: Finkas

h=60 x b=42cm

teknik: olie

pris: kr 1000