B9105: Kos

h=19 x b=26cm

teknik: akvarel

pris: kr 600