B8503: Camus

h=19 x b=13cm

teknik: olie/papir

pris: kr 400