B8417: Paris - december

h=10 x b=15cm

teknik: akvarel

pris: kr 400