B8304: Pont Neuf

h=10 x b=15cm

teknik: akvarel

pris: kr 450