B8001: Hornbæk

h=11 x b=15cm

teknik: akvarel

pris: kr 450